Mikki Rain

 • Production designer

Mikki Rain is a production designer.

Year Production Role
2023 Have I Got News For You - Series 66
View episodes
 1. E1 - Episode One
 2. E2 - Episode Two
 3. E3 - Episode Three
 4. E4 - Episode Four
 5. E5 - Episode Five
 6. E6 - Episode Six
 7. E7 - Episode Seven
 8. E8 - Episode Eight
 9. E9 - Episode Nine
 10. E10 - Episode Ten
 11. Special - Have I Got 2023 For You
Production Designer
2023 Have I Got News For You - Series 65
View episodes
 1. E1 - Episode One
 2. E2 - Episode Two
 3. E3 - Episode Three
 4. E4 - Episode Four
 5. E5 - Episode Five
 6. E6 - Episode Six
 7. E7 - Episode Seven
 8. E8 - Episode Eight
 9. E9 - Episode Nine
 10. E10 - Episode Ten
Production Designer
2022 Have I Got News For You - Series 64
View episodes
 1. Special - Have I Got News For Boris: A Special Tribute
 2. E1 - Episode One
 3. E3 - Episode Three
 4. E4 - Episode Four
 5. E5 - Episode Five
 6. E6 - Episode Six
 7. E7 - Episode Seven
 8. Special - Have I Got 2022 For You
Production Designer
2022 Have I Got News For You - Series 63
View episodes
 1. E1 - Episode One
 2. E2 - Episode Two
 3. E3 - Episode Three
 4. E4 - Episode Four
 5. E5 - Episode Five
 6. E6 - Episode Six
 7. E7 - Episode Seven
 8. E8 - Episode Eight
 9. E9 - Episode Nine
Production Designer
2021 Have I Got News For You - Series 62
View episodes
 1. E1 - Episode One
 2. E2 - Episode Two
 3. E3 - Episode Three
 4. E4 - Episode Four
 5. E5 - Episode Five
 6. E6 - Episode Six
 7. E7 - Episode Seven
 8. E8 - Episode Eight
 9. E9 - Episode Nine
 10. E10 - Episode Ten
 11. Special - Have I Got 2021 For You
Production Designer
2021 Have I Got News For You - Series 61
View episodes
 1. E1 - Episode One
 2. E2 - Episode Two
 3. E3 - Episode Three
 4. E4 - Episode Four
 5. E5 - Episode Five
 6. E6 - Episode Six
 7. E7 - Episode Seven
 8. E8 - Episode Eight
 9. E9 - Episode Nine
Production Designer
2020 Have I Got News For You - Series 60
View episodes
 1. E1 - Episode One
 2. E2 - Episode Two
 3. E3 - Episode Three
 4. E4 - Episode Four
 5. E5 - Episode Five
 6. E6 - Episode Six
 7. E7 - Episode Seven
 8. E8 - Episode Eight
 9. E9 - Episode Nine
 10. E10 - Episode Ten
 11. Special - Have I Got 2020 News For You
Production Designer
2020 Have I Got News For You - Series 59
View episodes
 1. E1 - Episode One
 2. E2 - Episode Two
 3. E3 - Episode Three
 4. E4 - Episode Four
 5. E5 - Episode Five
 6. E6 - Episode Six
 7. E7 - Episode Seven
 8. E8 - Episode Eight
 9. E9 - Episode Nine
Production Designer
2019 Have I Got News For You - Series 58
View episodes
 1. E1 - Episode One
 2. E2 - Episode Two
 3. E3 - Episode Three
 4. E4 - Episode Four
 5. E5 - Episode Five
 6. E6 - Episode Six
 7. E7 - Episode Seven
 8. E8 - Episode Eight
 9. E9 - Election Special
 10. E10 - Episode Ten
 11. Special - Have I Got 2019 News For You
Production Designer
2019 Have I Got News For You - Series 57
View episodes
 1. E1 - Episode One
 2. E2 - Episode Two
 3. E3 - Episode Three
 4. E4 - Episode Four
 5. E5 - Episode Five
 6. E7 - Episode Seven
 7. E8 - Episode Eight
 8. E9 - Episode Nine
 9. E6 - Episode Six
Production Designer
2018 Have I Got News For You - Series 56
View episodes
 1. E1 - Episode One
 2. E2 - Episode Two
 3. E3 - Episode Three
 4. E4 - Episode Four
 5. E5 - Episode Five
 6. E6 - Episode Six
 7. E7 - Episode Seven
 8. E8 - Episode Eight
 9. E9 - Episode Nine
 10. E10 - Episode Ten
 11. Special - Have I Got 2018 News For You
Production Designer
2018 Have I Got News For You - Series 55
View episodes
 1. E1 - Episode One
 2. E2 - Episode Two
 3. E3 - Episode Three
 4. E4 - Episode Four
 5. E5 - Episode Five
 6. E6 - Episode Six
 7. E7 - Episode Seven
 8. E8 - Episode Eight
 9. E9 - Episode Nine
Production Designer
2017 Have I Got News For You - Series 54
View episodes
 1. E1 - Episode One
 2. E2 - Episode Two
 3. E3 - Episode Three
 4. E4 - Episode Four
 5. E5 - Episode Five
 6. E6 - Episode Six
 7. E7 - Episode Seven
 8. E8 - Episode Eight
 9. E9 - Episode Nine
 10. E10 - Episode Ten
 11. Special - Have I Got 2017 News For You
Production Designer
2017 Have I Got News For You - Series 53
View episodes
 1. E1 - Episode One
 2. E2 - Episode Two
 3. E3 - Episode Three
 4. E4 - Episode Four
 5. E5 - Episode Five
 6. E6 - Episode Six
 7. E7 - Episode Seven
 8. Special - Election Special
 9. E9 - Episode Nine
Production Designer
2016 Have I Got News For You - Series 52
View episodes
 1. E1 - Episode One
 2. E2 - Episode Two
 3. E3 - Episode Three
 4. E4 - Episode Four
 5. E5 - Episode Five
 6. E6 - Episode Six
 7. E7 - Episode Seven
 8. E8 - Episode Eight
 9. E9 - Episode Nine
 10. E10 - Episode Ten
 11. Special - Have I Got 2016 News For You
Production Designer
2016 Have I Got News For You - Series 51
View episodes
 1. E1 - Episode One
 2. E2 - Episode Two
 3. E3 - Episode Three
 4. E4 - Episode Four
 5. E5 - Episode Five
 6. E6 - Episode Six
 7. E7 - Episode Seven
 8. E8 - Episode Eight
 9. E9 - Episode Nine
Production Designer
2015 Have I Got News For You - Series 50
View episodes
 1. E1 - Episode One
 2. E2 - Episode Two
 3. E3 - Episode Three
 4. E4 - Episode Four
 5. E5 - Episode Five
 6. E6 - Episode Six
 7. E7 - Episode Seven
 8. E8 - Episode Eight
 9. E9 - Episode Nine
 10. E10 - Episode Ten
 11. Special - Highlights Special
Production Designer
2015 Have I Got News For You - Series 49
View episodes
 1. E1 - Episode One
 2. E2 - Episode Two
 3. E3 - Episode Three
 4. E4 - Episode Four
 5. Special - Have I Got Election News For You
 6. E6 - Episode Six
 7. E7 - Episode Seven
 8. E8 - Episode Eight
 9. E9 - Episode Nine
Production Designer
2014 Have I Got News For You - Series 48
View episodes
 1. E1 - Episode One
 2. E2 - Episode Two
 3. E3 - Episode Three
 4. E4 - Episode Four
 5. E5 - Episode Five
 6. E6 - Episode Six
 7. E7 - Episode Seven
 8. E8 - Episode Eight
 9. E9 - Episode Nine
 10. E10 - Episode Ten
Production Designer
2014 Have I Got News For You - Series 47
View episodes
 1. E1 - Episode One
 2. E2 - Episode Two
 3. E3 - Episode Three
 4. E4 - Episode Four
 5. E5 - Episode Five
 6. E6 - Episode Six
 7. E7 - Episode Seven
 8. E8 - Episode Eight
 9. E9 - Episode Nine
Production Designer
2013 Have I Got News For You - Series 46
View episodes
 1. E1 - Episode One
 2. E2 - Episode Two
 3. E3 - Episode Three
 4. E4 - Episode Four
 5. E5 - Episode Five
 6. E6 - Episode Six
 7. E7 - Episode Seven
 8. E8 - Episode Eight
 9. E9 - Episode Nine
 10. E10 - Episode Ten
 11. Special - Highlights Special
Production Designer
2013 Have I Got News For You - Series 45
View episodes
 1. E1 - Episode One
 2. E2 - Episode Two
 3. E3 - Episode Three
 4. E4 - Episode Four
 5. E5 - Episode Five
 6. E6 - Episode Six
 7. E7 - Episode Seven
 8. E8 - Episode Eight
 9. E9 - Episode Nine
Production Designer
2012 Have I Got News For You - Series 44
View episodes
 1. E1 - Episode One
 2. E2 - Episode Two
 3. E3 - Episode Three
 4. E4 - Episode Four
 5. E5 - Episode Five
 6. E6 - Episode Six
 7. E7 - Episode Seven
 8. E8 - Episode Eight
 9. E9 - Episode Nine
 10. Special - Christmas Special
 11. Special - Highlights Special
Production Designer
2012 Have I Got News For You - Series 43
View episodes
 1. E1 - Episode One
 2. E2 - Episode Two
 3. E4 - Episode Four
 4. E5 - Episode Five
 5. E6 - Episode Six
 6. E7 - Episode Seven
 7. E8 - Episode Eight
 8. E9 - Episode Nine
Production Designer
2011 Have I Got News For You - Series 42
View episodes
 1. E1 - Episode One
 2. E2 - Episode Two
 3. E3 - Episode Three
 4. E4 - Episode Four
 5. E5 - Episode Five
 6. E7 - Episode Seven
 7. E8 - Episode Eight
 8. E9 - Episode Nine
 9. Special - Christmas Special
Production Designer
2011 Have I Got News For You - Series 41
View episodes
 1. E1 - Episode One
 2. E2 - Episode Two
 3. E3 - Episode Three
 4. E4 - Episode Four
 5. E5 - Episode Five
 6. E6 - Episode Six
 7. E7 - Episode Seven
 8. E8 - Episode Eight
 9. E9 - Episode Nine
Production Designer
2010 Have I Got News For You - Series 40
View episodes
 1. E1 - Episode One
 2. E2 - Episode Two
 3. E3 - Episode Three
 4. E4 - Episode Four
 5. E8 - Episode Eight
 6. E9 - Episode Nine
 7. E10 - Episode Ten
 8. Special - Highlights Special
Production Designer
2010 Have I Got News For You - Series 39
View episodes
 1. E1 - Episode One
 2. E2 - Episode Two
 3. E3 - Episode Three
 4. E4 - Episode Four
 5. Special - Have I Got Election News For You
 6. E6 - Episode Six
 7. E7 - Episode Seven
 8. E8 - Episode Eight
 9. E9 - Episode Nine
Production Designer
2009 Have I Got News For You - Series 38
View episodes
 1. E1 - Episode One
 2. E2 - Episode Two
 3. E3 - Episode Three
 4. E4 - Episode Four
Production Designer
2009 Have I Got News For You - Series 37
View episodes
 1. E1 - Episode One
 2. E2 - Episode Two
 3. E3 - Episode Three
 4. E4 - Episode Four
 5. E5 - Episode Five
 6. E6 - Episode Six
 7. E7 - Episode Seven
 8. E8 - Episode Eight
Production Designer
2008 Have I Got News For You - Series 36
View episodes
 1. E1 - Episode One
 2. E2 - Episode Two
 3. E3 - Episode Three
 4. E4 - 2008 US Election Special
 5. E5 - Episode Five
 6. E6 - Episode Six
 7. E7 - Episode Seven
 8. E8 - Episode Eight
 9. E9 - Episode Nine
 10. Special - Have I Got News For You Christmas 2008
Production Designer
2008 Have I Got News For You - Series 35
View episodes
 1. E4 - Episode Four
Production Designer
2007 Have I Got News For You - Series 34
View episodes
 1. E5 - Episode Five
Production Designer
2007 Have I Got News For You - Series 33
View episodes
 1. E3 - Episode Three
Production Designer
2006 Have I Got News For You - Series 32 Production Designer
2006 Have I Got News For You - Series 31 Production Designer
2005 Have I Got News For You - Series 30 Production Designer
2005 Have I Got News For You - Series 29 Production Designer
2004 Have I Got News For You - Series 28 Production Designer
2004 Have I Got News For You - Series 27 Production Designer
2003 Have I Got News For You - Series 26 Production Designer
2003 Have I Got News For You - Series 25 Production Designer
2002 Have I Got News For You - Series 24 Production Designer
2002 Have I Got News For You - Series 23 Production Designer
2001 Have I Got News For You - Series 22
View episodes
 1. E1 - Episode One
Production Designer
2001 Have I Got News For You - Series 21 Production Designer
2000 Have I Got News For You - Series 20 Production Designer
2000 Have I Got News For You - Series 19 Production Designer
1999 Have I Got News For You - Series 18 Production Designer
1999 Have I Got News For You - Series 17 Production Designer
1998 Have I Got News For You - Series 16 Production Designer
1998 Have I Got News For You - Series 15 Production Designer
1997 Have I Got News For You - Series 14 Production Designer
1997 Have I Got News For You - Series 13 Production Designer
1996 Have I Got News For You - Series 12 Production Designer
1996 Have I Got News For You - Series 11 Production Designer
1995 Have I Got News For You - Series 10 Production Designer
1995 Have I Got News For You - Series 9 Production Designer
1994 Have I Got News For You - Series 8 Production Designer
1994 Have I Got News For You - Series 7 Production Designer
1993 Have I Got News For You - Series 6 Production Designer
1993 Have I Got News For You - Series 5 Production Designer
1992 Have I Got News For You - Series 4 Production Designer
1992 Have I Got News For You - Series 3 Production Designer

Non-comedy TV and film credits may be found here:
Mikki Rain on IMDb

Correct/update this page

Share this page